logo

   Aktivity a spolupráca

      [PROJEKT] - [EKOVÝCHOVA] - [PRAKTICKÁ OCHRANA] - [SEMINÁRE A ŠTUDIJNÉ CESTY]   


     Prírodná pamiatka Moštenické travertíny
   Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ZO "Nízke Tatry" v spolupráci so Správou NAPANT si na rok 2016 naplánoval praktický výkon ochrany prírody v Prírodnej pamiatke (PP) Moštenické travertíny.

   Po prípravných prácach sa v sobotu 20.8.2016 konala prvá brigáda, ktorej sa zúčastnilo 12 profesionálnych a dobrovoľných strážcov NAPANTu. Cieľom bolo pokosiť lúky a odstrániť náletové dreviny na travertínovej kope. Pokosením lúky sa skvalitnili životné podmienky vzácnym rastlinám rastúcim v PP a odstránením náletových drevín sme napomohli vznikaniu travertínu, ktorý pre svoj rast potrebuje dostatok slnečného svetla. Na budúcej brigáde máme v pláne ešte dokosiť východnú lúku, z ktorej sa podarilo v sobotu pokosiť len štvrtinu, podľa odborného posúdenia odstrániť ešte ďalšie náletové dreviny tieniace na travertínovú kopu a vodopád a postaviť drevené zábradlie v dolnej časti PP, ktorého úlohou bude zabrániť vstupu návštevníkov na travertínovú kopu a tak zabrániť poškodzovaniu travertínu. Po ukončení menežmentových prác budú v území osadené aj dva informačné panely.
   Travertín je druh vápenca, vznikajúceho vyzrážaním vôd obohatených uhličitanom vápenatým ( CaCO3). Na jeho tvorbe sa môžu výrazne podieľať riasy, machy alebo rastliny, ktoré z vody odoberajú oxid uhličitý, čím je urýchlené vyzrážanie uhličitanu vápenatého. V okolí pramenísk vznikajú travertínové kopy, alebo v údoliach kaskády.
   Pre vznik a zachovanie travertínov je nevyhnutné zachovať tzv. "roztekanie sa vody". Všetky činnosti narušujúce vodný režim ako ťažba travertínu, zemné práce, stavebná činnosť, vysádzanie drevín sú nežiadúce. Rovnako nie je v tejto oblasti vhodné preháňať a pásť dobytok, táboriť, či akokoľvek znečisťovať územie, vrátene parkovania áut mimo vyhradených miest. Travertíny poškodzuje aj zošliapávanie pri chôdzi priamo po kaskáde.

   Starostlivosť o prírodnú pamiatku Moštenické travertíny finančne podporila Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ako súčasť projektov zameraných na ochranu a podporu biodiverzity.

   veolia         szopk

   . Viac nformácií o PP Moštenické travertíny
   fotogaleria
   fotogaléria


     Žiaci vypratali z kostola pol tony trusu V podkroví kostola v Nemeckej žije viac ako 1 200 netopierov. Spoločnosť pre ochranu netopierov (SON ) spoločne so správou NAPANTu pripravili pre deti tamojšej základnej školy zaujímavú akciu. Z podkrovia vypratali okolo pol tony hnojiva.
   Takmer štyridsať vriec s trusom netopierov , ktoré vážili spolu okolo pol tony, sa podarilo vypratať pred niekoľkými dňami z podkrovných priestorov rímskokatolíckeho kostola v Nemeckej. Zaujímavú akciu pripravila Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku v spolupráci so správou Národného parku Nízke Tatry a žiakmi zo základnej školy v Nemeckej. Peter Bačkor z regionálnej pobočky SON informoval, že akcia obsahovo aj významom zapadala do celoslovenského projektu na záchranu netopierov a dažďovníkov v mestách. Celý článok bol uverejnený: bystrica.sme.sk     Labute na skládke nebezpečného odpadu. - V piatok 30.3.2012 sa prostredníctvom príslušníkov Policajného zboru na Obvodný úrad životného prostredia v Brezne dostal podnet od občana, že na skládke nebezpečného odpadu, tzv. gudrónoch pri obci Predajná, sa nachádzajú labute. Zrkadliacu hladinu kvapalných odpadov si vodné vtáky často mýlia s vodnou nádržou.
         Lokalita patrí do ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry, a tak boli privolaní na miesto aj pracovníci Správy NAPANT. Labute sa nachádzali na brehu, v juhozápadnom cípe východnej nádrže. Päť zo šiestich kusov bolo v dobrom stave, jedna značne poleptaná ropnými látkami. Keďže sa nepodarilo zabezpečiť súčinnosť HaZZ pri odchyte a premiestnení z nebezpečnej blízkosti gudrónov, vlastnými silami pracovníkov ObÚ ŽP a S-NAPANT boli labute "odtransportované" na blízke pole, odkiaľ odleteli smerom k Hronu. Jednu odviezli pracovníci S-NAPANT na ošetrenie k veterinárovi. Ďalšiu starostlivosť prevzala Chovná stanica pri CHKO Poľana v Banskej Bystrici. Za pomoc ďakujeme - p.Kováčovi za zapožičanie plachty, obchodu v Predajnej za krabice a MVDr. Magicovi za základné ošetrenie.
         Gudróny sú produktom sulfonačnej technológie spracovania ropy v bývalom podniku Petrochema Dubová. Predstavujú toxickú zmes zvyškov ropných látok, asfaltových živíc a kyselín s vysokým podielom kyseliny sírovej. Na dve skládky pri Predajnej bolo v zmysle vtedy platnej legislatívy v rokoch 1964-1983 vyvezených spolu viac ako 200 tisíc m3 odpadu. Od roku 1975 bolo uskutočnených niekoľko technických a organizačných opatrení na zabezpečenie, resp. likvidáciu tejto starej environmentálnej záťaže, žiadna však nebola úspešná, či. dotiahnutá do konca. Súčasný stav, keď skládky nie sú ani zabezpečené oplotením, predstavuje vysoké riziko škôd nielen na životnom prostredí, chránených živočíchoch, ale aj na ľudskom zdraví a životoch. Negatívne k nemu prispieva aj častá zmena vlastníctva rafinérie v Dubovej a jej nejasný osud.

   link to picasa web   [viac foto]


     Záchrana migrujúcich obojživelníkov. - V roku 2012 pracovníci Správy Národného parku Nízke Tatry v mesiaci marec vykonali záchranné opatrenia na zabránenie úhynov migrujúcich obojživelníkov - skokanov hnedých cez štátnu cestu č. I/59 pod obcou Staré Hory. Skokany cez túto komunikáciu prechádzajú každú jar na miesto ich rozmnožovania.
         Záchranné opatrenia spočívali vo výstavbe dočasnej plastovej bariéry pozdĺž komunikácie v dĺžke 350 m a následného prenášania migrujúcich skokanov, ktoré sa na tejto bariére zastavili. Skokany boli potom vypúšťané do blízkej mokrade v jelšovom lesíku.
         V období od 18.3. do 31.3.2012 pracovníci Štátnej ochrany prírody aj s pomocou študentov - dobrovoľníkov, preniesli 10 947 jedincov skokana hnedého. Toto množstvo zachránených žiab svedčí o význame ich prenášania, čo môžu potvrdiť aj údaje z minulých rokov, keď napríklad v roku 2007 bolo prenesených len 151 kusov, v roku 2008 už 773, a v nasledujúcich rokoch počet prenesených a teda zachránených skokanov postupne stúpal.
         Prenášanie sa v tejto lokalite vykonáva z dôvodu silnej automobilovej premávky, ktorá je veľkou hrozbou pre migrujúce obojživelníky všeobecne. Na týchto miestach je premávka taká intenzívna, že bola hrozbou pri práci aj pre samotných pracovníkov Správy NAPANT aj napriek tomu, že mali oblečené reflexné vesty.
         Jarná migrácia obojživelníkov je zároveň nebezpečná aj pre samotných vodičov, pretože niektorí v snahe vyhnúť sa skokanom na ceste v hustej premávke skoro spôsobili dopravné kolízie.<>BR       Správa NAPANT sa pre to, aby zamedzila jednak úhynom chránených živočíchov - skokanov hnedých, ale aj pre bezpečnosť vodičov jazdiacich po tejto komunikácii, bude v budúcnosti snažiť o vybudovanie trvalých zábran a podchodov, a zároveň o zníženie maximálnej povolenej rýchlosti v tomto úseku a o osadenie dopravných značiek upozorňujúcich na pohyb skokanov na ceste.

   [viac foto]
   [STARŠIE SPRÁVY]

      Žaby na prechode - Každoročnou aktivitou v jarných mesiacoch je pomoc žabám pri jarnom ťahu na liahniská. V rámci NAPANT sú vytypované kritické lokality (napr. Staré Hory a Gašparovo-Beňuš), kde sa budujú dočasné zábrany a žaby sa prenášajú cez vozovku. V lokalite Gašparovo sú pracovníkom S-NAPANT nápomocní aj žiaci a vyučujúci ZŠ Beňuš.     [FOTO]

      Spočítanie zimujúcich kolónií netopierov - spočítanie zimujúcich kolónií netopierov na území okresu Brezno sa uskutočnilo v dňoch 5. a 6. marca 2006.  

      Akcia na zistenie aktuálneho stavu kamzíčej populácie a dodržiavanie návštevného poriadku v centrálnej časti Nízkych Tatier sa uskutočnila v oblasti Chabenec - Štiavnica v sobotu 11.12.2004. Krátky sumár tu. sčítanie kamzíkov - správa

      Dňa 19.11.2004 postihla niekoľko oblastí severného a stredného Slovenska ničivá veterná smršť. Jej následkami, škodami na lesných porastoch, ale aj na technických zariadeniach elektrovodov, cestách a budovách boli najviac postihnuté Vysoké Tatry. Neobišla ale ani pohorie Nízkych Tatier, najmä centrálnu a východnú časť.
   Ďalším informáciám sú vyčlenené samostatné stránky o kalamite.

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám