logo

   Aktivity a spolupráca

      [PROJEKTY] - [EKOVÝCHOVA] - [PRAKTICKÁ OCHRANA] - [SEMINÁRE A ŠTUDIJNÉ CESTY]   


      Komunikačné a interpretačné stratégie ochrany prírody - Projekt je zameraný na zlepšenie komunikácie správy národného parku s verejnosťou. [viac]

      Doplnenie infraštruktúry pre plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území Národného parku Nízke Tatry - Zlepšenie materiálnych podmienok pre zabezpečovanie ochrany prírodného prostredia na území severnej polovice Národného parku Nízke Tatry s osobitným zreteľom na starostlivosť o územia zaradené do národného zoznamu území európskeho významu. [viac]

      Podpora pešieho turizmu v rekreačnej oblasti Chopok-juh - Preložka zTZT 5426 Tále - Trangoška. Cieľom novobudovanej trasy je oslobodiť turistov od používania frekventovanej štátnej cesty ako turistického chodníka, a zároveň príjemnou cestou spojiť tieto významné strediská cestovného ruchu a turistiky. [viac]

      Komunikačné a interpretačné stratégie ochrany prírody

   Východiská projektu

   Projekt je zameraný na zlepšenie komunikácie správy národného parku s verejnosťou. Mnohé nejasnosti až konflikty medzi ochranármi a verejnosťou totiž nie sú spôsobené ani tak rozdielnymi záujmami, ale nedostatočnou komunikáciou - verejnosť (obyvatelia, podnikatelia, investori a pod.) nepozná celkom presne poslanie národného parku, nepoznajú možnosti a potenciál, ktorý im národný park ponúka, v národnom parku vidia iba prekážku rozvoja a nevedia si predstaviť, prečo a ako by mohli národný park a chránenú prírodu vo všeobecnosti, využiť.
   Na druhej strane ani pracovníci národného parku nie sú profesionáli v komunikácii. Historicky je štátna ochrana prírody orientovaná na tzv. praktickú ochranu, kombinovanú s vedecko-výskumnou činnosťou. Ochrana prírody sa tak dodnes na Slovensku deje najmä direktívnymi a administratívnymi spôsobmi a zanedbáva sa práca s verejnosťou, zvyšovanie environmentálneho povedomia, vytváranie pozitívneho imidžu a pod.

   O čom to je?

   Projekt Komunikačné a interpretačné stratégie ochrany prírody sa snaží zlepšiť tento stav v troch rovinách:
   1. Vytvorenie metodickej bázy pre komunikáciu s verejnosťou (Fáza 1).
   2. Príprava základných podkladov pre komunikáciu v rámci Národného parku Nízke Tatry, najmä lokality NATURA 2000 Ďumbierskie Nízke Tatry SKUEV0302 (Fáza 2)
   3. Realizácia konkrétnych modelových komunikačných a interpretačných aktivít (Fáza 3).

   Partneri projektu

   Projekt je realizovaný dvoma hlavnými projektovými partnermi - Správou NAPANT a Nadáciou Ekopolis. Komunikáciu s donorskou nadáciou DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt má na starosti združenie ETE - Ekologický turizmus v Európe, Bonn. Do projektu sú zapojení aj niektorí externí experti z oblasti marketingu a trvaloudržateľného turizmu.
   Projekt je financovaný z viacerých zdrojov: 50% rozpočtu poskytla nemecká nadácia DBU, zvyšná časť rozpočtu (vrátane nefinančných príspevkov) pochádza najmä od projektových partnerov, t.j. S-NAPANT, Nadácia Ekopolis a ETE.

   Časový plán projektu

   Marec 2006 - február 2007: 1. a 2. fáza projektu
   Marec 2007 - február 2008: 3. fáza projektu (implementácia komunikačnej stratégie bude pokračovať aj po ukončení projektu).

   Predstavenie projektu

   Ad 1. Vytvorenie metodickej bázy pre komunikáciu s verejnosťou.
   Predmetom tejto časti projektu je príprava niekoľkých metodických materiálov, priamo alebo nepriamo sa týkajúcich komunikácie správy chráneného územia s verejnosťou:
   Manuál komunikácie ochrany prírody - komplexná príručka, opisujúca teoretické základy komunikácie v ochrane prírody, jednotlivé metódy komunikácie a ich kombinácie a nakoniec špecifikácie komunikácie s jednotlivými cieľovými skupinami.
   Metodika prípravy manažmentových plánov turizmu - podrobný manuál vytvárania plánov pre manažment turizmu v chránených územiach, čo je dôležitý podklad pre stanovenie komunikačných stratégií v chránených územiach.
   Budovanie turistických a náučných chodníkov - manuál pre budovanie náučných chodníkov, ich infraštruktúry, informačných prvkov a pod.

   Súčasťou tejto časti projektu je aj množstvo konzultácií so zainteresovanými stranami, draft Manuálu komunikácie ochrany prírody bude poskytnutý na pripomienkovanie odbornej verejnosti.

   Zostavené dokumenty budú použiteľné v ktoromkoľvek chránenom územi na Slovensku, nebudú viazané na územie Nízkych Tatier, čím projekt tak prispeje v širšie miere k zlepšeniu postavenia ochrany prírody na Slovensku.

   Ad. 2. Príprava základných podkladov pre komunikáciu v rámci Národného parku Nízke Tatry, najmä lokality NATURA 2000 Ďumbierske Nízke Tatry (SKUEV0302)
   V tejto časti projektu bude pripravené dva základné dokumenty:
   Náčrt komunikačnej stratégie pre SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry - pôjde o aplikáciu skôr pripraveného Manuálu (pozri vyššie) na území Ďumbierskych Nízkych Tatier. Budú vybraté základné posolstvá pre komunikovanie a vhodné a reálne formy komunikácie, z ktorých viaceré sa budú realizovať v 3. fáze projektu. Ich finálny výber podlieha schváleniu donorskej nadácie DBU.
   Stručná analýza alternatívneho rozvoja turizmu v lokalite SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry - cieľom tohto dokumentu je analýza súčasných trendov rozvoja turizmu v Ďumbierskych Nízkych Tatrách a identifikácia takých alternatív k masovému turizmu, ktoré poskytnú podobné prínosy, ale nepoškodia prírodné prostredie. Tento dokument je dôležitý jednak pre posilnenie argumentačnej bázy manažmentu Národného parku, jednak bude využitý pri zostavovaní plánov starostlivosti.

   Ad. 3. Realizácia konkrétnych modelových komunikačných a interpretačných aktivít.
   V tejto časti bude najprv vypracovaná kompletná komunikačná stratégia pre SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry a začne sa s jej implementáciou, t.j. budú realizované niektoré opatrenia, ktoré bude obsahovať. Časovo je síce táto časť obmedzená do konca februára 2008, avšak pôjde v podstate o spustenie permanentnej práce Správy Národného parku v oblasti vzťahov s verejnosťou.

   Kontaktné osoby pre projekt:

   Správa Národného parku Nízke Tatry - Adalbert Mezei
   Nadácia Ekopolis - Ján Roháč

      Doplnenie infraštruktúry pre plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území Národného parku Nízke Tatry - projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EU   

   Hlavné ciele projektu

   Zlepšenie materiálnych podmienok pre zabezpečovanie ochrany prírodného prostredia na území severnej polovice Národného parku Nízke Tatry s osobitným zreteľom na starostlivosť o územia zaradené do národného zoznamu území európskeho významu prostredníctvom rekonštrukcie pracoviska ochrany prírody a krajiny, informačného strediska a ich vybavenia potrebnou technikou určenou na plnenie týchto úloh a to najmä v oblasti zvyšovania ekologického povedomia obyvateľov a návštevníkov národného parku, ekologickej výchovy, kontroly, monitoringu, propagácie a praktickej starostlivosti. Projekt má 3 časti.
   V prvej sa rekonštrukciou a stavebnými úpravami sa vytvoria vhodné podmienky pre plynulý a dôstojný chod pracoviska, podstatne sa zlepšia skladovacie priestory a podmienky pre poskytovanie informácií pre verejnosť. Ide o činnosť, ktorá bude vykonávaná dodávateľsky.
   Druhú časť predstavujú nákupy zariadenia, techniky a dopravných prostriedkov. Plánuje sa zariadenie zrekonštruovaných kancelárií jednotným nábytkom, kompletizácia a modernizácia počítačovej siete, nákup prezentačnej a záznamovej techniky, pozorovacej a meracej techniky, kancelárskej a spojovacej techniky, dovybavenie infocentra. Ďalej sa počíta s nákupom techniky potrebnej pre starostlivosť o lokality a druhy európskeho významu, softwarového vybavenia, údajov a databáz. Pre vyriešenie dopravy v rozsiahlom území je navrhnutý nákup dvoch motorových vozidiel a bicyklov.
   Propagácia predstavuje tretiu časť projektu. Počíta sa s vydaním propagačných materiálov, nakrútením filmu a vytvorením multimediálneho DVD o lokalitách NATURA 2000 v Nízkych Tatrách, ako aj s jednotným označením lokalít NATURA 2000 a umiestnením informačných panelov o nich. V tejto časti sa zároveň počíta s propagáciou projektu a pomoci Európskeho spoločenstva.

   Prínos projektu

   Výrazne sa zlepšia podmienky pre zabezpečenie plnenia záväzkov SR v súvislosti s budovaním sústavy NATURA 2000 v území našej pôsobnosti, podmienky pre zabezpečenie primeranej kontrolnej činnosti v území a pre zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny. Ďalej sa vytvoria podmienky pre efektívnu praktickú starostlivosť o lokality a druhy európskeho významu, umožní sa komplexnejšie vypracovávanie manažmentových plánov pre chránené územia a ich dôkladnejšia realizácia, zlepší sa výskum a monitoring severnej časti Nízkych Tatier. Vytvoria sa dôstojné priestory pre rokovania s rôznymi záujmovými skupinami v území, najmä rokovania s vlastníkmi pozemkov v chránených územiach budú pri vyhlasovaní území európskeho významu veľmi dôležité.
   Zefektívnenie kontrolnej činnosti prispeje k zachovaniu priaznivého stavu prírodného prostredia. Taktiež vďaka projektu bude možné pravidelne vykonávať potrebné manažmentové zásahy do nelesných biotopov (kosenie, pasenie, výrub samonáletových drevín) a zabrániť tak znižovaniu biodiverzity. Propagácia týchto činností a spolupráca s miestnym obyvateľstvom, popri finančných príspevkoch povedú v budúcnosti k udržaniu tradičného obhospodarovania a tým k zachovaniu biodiverzity a tradičného rázu liptovskej krajiny.
   Zlepší sa propagácia Národného parku Nízke Tatry aj území navrhovaných na zaradenie do siete NATURA 2000, zlepšia sa podmienky pre poskytovanie informácií návštevníkom Národného parku Nízke Tatry ako aj pre environmentálnu výchovu a zvyšovanie ekologického povedomia obyvateľov regiónu. Očakávame tiež výrazný prínos projektu pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu.

   Kontaktná osoba pre projekt:

   Správa NAPANT, pracovisko Lipt.Hrádok - Miroslav Kaliský


Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám