logo

   Netopiere

   [rok 2005]
   [rok 2006]

   Spočítanie zimujúcich kolónií netopierov na území okresu Brezno

   (Správu zapísal:RNDr. Peter Bačkor, S-NAPANT)

   Organizátor: Štátna ochrana prírody, Správa Národného parku Nízke Tatry a Slovenská speleologická spoločnosť - oblastná skupina Brezno

   Popis: Spočítanie sa uskutočnilo v dňoch 5. a 6. marca 2005. Predovšetkým boli zmapované jaskynné útvary, v ktorých sa predpokladalo väčšie kvantitatívne zastúpenie chiroptér (po skúsenostiach z roku 2003). Celkovo bolo zmapovaných šesť jaskynných útvarov a tri banské diela. Medzi významné zimoviská chriroptér v okrese Brezno patrí Bystrianska jaskyňa (stará aj nová). Ďalšie významné zimovisko je Hrebeňová jaskyňa pod vrchom Čierny diel (1146 m n.m.). Kvantitatívne zastúpenie chriroptér predstavuje 357 kusov. Taxonomická príslušnosť bola zastúpená 10 druhmi. Najväčšie kvantitatívne zastúpenie predstavoval druh Rhinolophus hipposideros s hodnotou 87 % (n=308). Potom nasledoval druh Myotis myotis s hodnotou 9 % (n=30). Dvoj percentné (n=8) zastúpenie má druh Myotis mystacinus/brandtii.

   Spočítania sa zúčastnili: Peter Bačkor (S-NAPANT), Peter Bryndza (Správa Muránska Planina), Matúš Matejka (SSS oblastná skupina BR), Ľubomír Múka (SSS oblastná skupina BR), Ing. Václav Kortán (čakateľ do SP-NAPANT), Martin Cibuľa (čakateľ do SP-NAPANT). Všetkým menovaným srdečne ďakujem za pomoc pri realizácii spočítania zimných kolónií v okrese Brezno.

   Prevzaté údaje: Nová Bystrianska jaskyňa - Vrabcová 28.2 2005, Márnikova jaskyňa - Hapl & Obuch, február 2005, Dupná skala - Matejka, február 2005


   Spočítanie zimujúcich kolónií netopierov (Chiroptera) v okresoch Banská Bystrica a Brezno

   Spočítanie sa uskutočnilo v dňoch 23. a 26. februára 2006. Predovšetkým boli zmapované jaskynné útvary, v ktorých sa predpokladalo väčšie kvantitatívne zastúpenie chiroptér a zmapované boli aj dve verejnosti sprístupnené jaskyne - Harmanecká a Bystrianska. Čiastočne boli v sprístupnených jaskyniach zmapované aj priestory mimo prehliadkovej trasy.
   V bansko-bystrickom okrese medzi významné zimovisko patrí Harmanecká jaskyňa. Bližšie údaje - info Mgr. Lucia Bobáková (Správa NP Muránska Planina).
   Medzi významné zimoviská chiroptér v okrese Brezno patrí Bystrianska jaskyňa (stará aj nová). Tento rok sme zmapovali prepoj medzi Starou a Novou Bystrianskou jaskyňou do polovičnej dĺžky. Z mapovania vyplýva, že sa týmto priestorom v budúcnosti nemusíme zaoberať, pretože je z hľadiska výskytu zimujúcich netopierov zanedbateľný. Ďalším významným zimoviskom je Hrebeňová jaskyňa pod vrchom Čierny diel (1146 m n.m.). Oproti roku 2005 (n=99) sa kvantitatívne zastúpenie relatívne znížilo o 15 kusov (2006 n=84). Problém sa javí aj v ťažko sprístupnenej spodnej časti jaskyne, kde z hľadiska bezpečnosti nebol vykonaný monitoring (blokový strop). V územnej pôsobnosti CHKO Poľana sme zmapovali staré banské diela v oblasti Ľubietovej, v bani ,,Podlipeň" sme napočítali spolu 132 zimujúcich netopierov zastúpených v siedmich druhoch. Môžeme konštatovať, že lokalita predstavuje v rámci CHKO Poľana jedno z najväčších zimovísk netopierov. Ďalej sme zmapovali aj Hrončiansku jaskyňu, štôlňu Osrblie a jaskyne Lipová 1 a 2.
   Oproti roku 2005 sme z monitoringu ,,vyhodili" tie jaskyne, resp. banské diela, kde nepredpokladáme väčšie kvantitatívne resp. druhové zastúpenie a na opačne strane sme zmapovali nové priestory.
   Spočítania sa zúčastnili:
   Správa NAPANT: RNDr. Bačkor Peter
   Správa NP Muránska planina: Ing. Ervín Hapl, Peter Bryndza
   Správa CHKO Poľana: RNDr. Ivan Valach, Jaroslav Babic
   SSJ - oblastná skupina Brezno: Matúš Matejka, Ľubomír Múka, Michal Antman
   SP - NAPANT, čakatelia: Ing. Václav Kortán, Martin Cibuľa
   Za Správu NAPANT RNDr. Peter Bačkor všetkým nenovaným ďakuje za vynikajúcu spoluprácu a o rok ,,Zdar boh!"
   Prieskum podkrovných priestorov kostolov v okresoch BB a BR

   Dátum: 11. - 19. júla 2006

   Lokality:

   11. júl - Slovenská Ľupča, Podkonice, Selce
   12. júl - Donovaly, Staré Hory, Motyčky
   13. júl - Moštenica, Lučatín, Brusno, Nemecká, Predajná, Jasenie, Lopej
   18. júl - Šumiac, Vaľkovňa, Nová Maša, Pohorelá, Heľpa, Závadka nad Hronom, Polomka, Bacúch, Beňuš, Brezno
   19. júl - Špania Dolina, Uľanka, Dolný Harmanec
   august - Podbrezová, Horná lehota, Valaská, Mýto pod Ďumbierom

   Príslušnosť: Banskobystrická diecéza, Rožňavská diecéza

   Priestory kostolov boli kontrolované na základe súhlasu Banskobystrickej diecézy a súhlasu každého farského úradu v príslušnom okrese.
   Komunikácia prebiehala väčšinou s kostolníkmi, menej s predstaviteľmi farských úradov. Pri neprítomnosti v kostole sme sa v dedine skontaktovali s kostolníkom resp. kostolníčkou, a následne sme išli skontrolovať kostol.
   Ani raz sa nám nestalo, že by nás nechceli pustiť do podkrovných priestorov kostola, resp. veže (okrem Donovalov).

   Vyhodnotenie: v zozname sú uvádzané len kostoly, kde bol potvrdený nález letných zoskupení netopierov

   1. Slovenská Ľupča (ev.a.v.) - 250 - 300 jedincov, M.myotis
   2. Podkonice (r.k.) - 450 - 550 jedincov, M.myotis
   3. Staré Hory (r.k.) - 15-20, jedincov R.hipposideros
   4. Moštenica (r.k.) - 200 - 220 jedincov R.hipposideros
   5. Nemecká (r.k.) - 500 - 750 jedincov M.myotis
   6. Jasenie (r.k.) - 200 - 250 jedincov M.myotis
   7. Vaľkovňa (r.k.) - ? jedincov, ? druh, pre nedostupnosť sme nezistili, pobytové znaky a zvuky prezrádzali, že sa tam nachádza kolónia
   8. Beňuš (r.k.) - 53 - 60 jedincov M.myotis
   9 . Brezno (r.k.) - 120 - 150 jedincov M.myotis
   10. Dolný Harmanec (r.k.) - 1 jedinec M. ? (zisťujem taxonomickú príslušnosť)

   Jedná sa o relatívne kvantitatívne zastúpenie, pretože ide len o odhad populácie, čiastočné výsledky budú známe až, keď sa zanalyzujú fotografie. Potom bude urobené aj podrobnejšie vyhodnotenie, čo sa týka kvantity, distribúcie netopierov v podkroví, množstva guána atď.

   Zapísal: Peter Bačkor

   Mapovatelia: Peter Bačkor, Igor Halgaš
Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 •      - Fauna
       - Flóra
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám