logo

   Finančný príspevok

   MAJETKOVÁ UJMA - PREDKUPNÉ PRÁVO - FINANČNÝ PRÍSPEVOK

   Finančný príspevok v NAPANTe - poznatky a skúsenosti z roku 2005.

   V roku 2005 prakticky prvýkrát nastala možnosť využiť finančný príspevok, ako aktívny finančný nástroj štátu pri presadzovaní svojich záujmov v oblasti ochrany prírody. Kým zákon o ochrane prírody a krajiny určoval v § 60 základné rámce použitia finančného príspevku, až Smernica MŽP č. 6/2004-5.1 z 12. októbra 2004 stanovila postup pri postup pri podávaní žiadosti, nevyhnutné podklady žiadosti a postup orgánov ochrany prírody pri rozhodovaní. Boli stanovené bodovacie kritériá a v neposlednom rade na základe smernice bola ustanovená komisia pri MŽP SR na posudzovanie jednotlivých žiadostí. Rozhodovaciu právomoc pri prideľovaní finančného príspevku a stanovení sumy má minister ŽP, ktorý v oboch kolách v roku 2005 v plnej miere akceptoval názor spomínanej komisie.

   V priebehu roku 2005 bolo v dvoch kolách schválených 21 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. V rámci pôsobnosti Správy NAPANT to bolo sedem schválených žiadostí, teda presne 1/3 z celkového počtu v rámci Slovenska. Fakticky na všetkých žiadostiach (snáď okrem jednej) sa aktívne podieľala aj Správa NAPANT. Od uvedenia tejto finančnej možnosti do života (poskytnutie informácií relevantným subjektom), cez priamu pomoc pri vypracúvaní žiadostí, výber vhodných praktických opatrení v oblasti starostlivosti, až po kompletizáciu potrebných podkladov (mapové podklady, atď.). Napriek tomu, že administratívne je vypracovanie žiadosti podstatne jednoduchšie ako v iných podobných prípadoch (majetková ujma, príspevky zo štrukturálnych fondov,…), zo skúseností môžeme potvrdiť, že takáto pomoc bola pri viacerých subjektoch nevyhnutná. Zoznam žiadostí o finančný príspevok v rámci pôsobnosti Správy NAPANT je uvedená v tabuľke.

   V roku 2006 by sme chceli pokračovať v začatej spolupráci z roku 2005, osloviť nových "adeptov" na využitie finančného príspevku a poskytnúť pomoc pri vypracúvaní žiadostí. Aj týmto spôsobom by sme chceli osloviť prípadných záujemcov z radov vlastníkov a užívateľov pozemkov a budov na spoluprácu.

   Zoznam žiadostí o finančný príspevok za rok 2005 v pôsobnosti Správy NP Nízke Tatry.

   1. Poľnohospodárske podielnicke družstvo Liptovská Teplička
   2. Emil Lipa
   3. Agronemce a.s., Nemce
   4. akad. mal. Eva Ricottiová
   5. Jozef Hiadlovský - SHR
   6. Ján Baran
   7. Lesy Mesta Brezno, s.r.o.
   8. SPDP „Lúžňan“ v Liptovskej Lúžnej

   prehľadná tabuľka (*.xls, 20 kb)

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Právne predpisy
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám