home

   Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania

   MAJETKOVÁ UJMA - PREDKUPNÉ PRÁVO - FINANČNÝ PRÍSPEVOK

   Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania je podrobnejšie riešená v § 61 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Nevyhnutné náležitosti žiadosti o náhradu za obmedzenie obhospodarovania a postup pri výpočte výšky náhrady bližšie stanovuje Nariadenie vlády č. 438/2005 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti a o spôsobe výpočtu náhrady.

   1. Kedy a v akej výške vzniká nárok na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania.

   • Nárok na náhradu vzniká len v prípade ak dochádza k obmedzeniu, ktoré vyplýva zo zákona o ochrane prírody a krajiny a iných podmienok ochrany ustanovených týmto zákonom,
   • musí byť preukázaný rozdiel medzi bežným a obmedzeným obhospodarovaním,
   • výška náhrady zodpovedá tomuto rozdielu.

   2. Kto je oprávnenou osobou na podanie žiadosti

   Je to len vlastník pozemku, ktorého bežné obhospodarovanie bolo obmedzené => oprávnenou osobou teda nie je nájomca, užívateľ, ani správca pozemku.
   Ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve, osobou oprávnenou na uplatnenie nároku je zástupca určený spoluvlastníkmi (platí pre pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity).

   3. Kde sa uplatňuje nárok na náhradu (povinný orgán)

   • na tom orgáne, ktorý je príslušný na povolenie výnimky zo zákazov (MŽP SR, KÚŽP),
   • v prípade obmedzenia vyplývajúceho z nevydania súhlasu, alebo určenia obmedzujúcich podmienok na krajskom úrade životného prostredia.
   Pozn.: Od 1.7.2004 majú Krajské úrady ŽP kompetenciu povoľovať všetky výnimky zo zákazov stanovených v územnej ochrane, t.j. stávajú sa tak povinným orgánom pre takmer všetky prípady žiadostí o náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania.

   4. Lehoty na uplatnenie nároku na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania

   Na podanie žiadosti je ustanovená 3 ročná lehota, ktorá začína plynúť:
   Na lesných pozemkoch:

   • prvým dňom po skončení platnosti LHP, v ktorom boli uplatnené obmedzujúce požiadavky orgánu ochrany prírody
   • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody, s ktorého obmedzenie vyplýva.
   Na iných ako lesných pozemkoch:
   • prvým dňom nasledujúceho roka po roku, za ktorý sa nárok uplatňuje

   5. Kedy nárok na náhradu zaniká

   Prípady kedy nárok na náhradu zaniká sú vymenované v § 61 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny. Napríklad:

   • ak odpadol dôvod na obmedzovanie bežného obhospodarovania podľa tohto zákona,
   • ak vlastník pozemku nedodržal obmedzenia bežného obhospodarovania, za ktoré mu bola náhrada poskytnutá,
   • ak bola náhrada uhradená predchádzajúcemu vlastníkovi pozemku,
   • ak vlastník (správca, nájomca) nepožiadal o udelenie výnimky na odstránenie následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch (spracovanie kalamity)
   • ak sa náhrada uplatňuje v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia s výnimkou lesov osobitného určenia z titulu ochrany prírody (§ 14 ods. 2 písm. e) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov), nárok nezaniká ak orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie o nevydaní súhlasu, nepovolení výnimky alebo rozhodnutie s určenými obmedzujúcimi podmienkami a tým obmedzí postup vlastníka pozemku podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych a nepredvídaných škôd v lesoch (ide o obmedzenie vykonávania náhodnej ťažby).

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Právne predpisy
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám