home

  Základné informácie:

  Masív Nízkych Tatier je po Vysokých Tatrách najvýznamnejším geografickým a relatívne vysoko ekologickým stabilným celkom Slovenska. Nízke Tatry predstavujú mohutnú horskú klenbu, ktorá sa tiahne v smere východ-západ v dĺžke takme 100 km.

  Sedlo Čertovica delí pohorie na časť Ďumbiersku na západe a Kráľovo- hoľskú vo východnej časti. Najvyššiu nadmorskú výšku dosahuje na Ďumbieri - 2043 m n.m. a najnižšiu pri Banskej Bystrici - 355 m n.m
  V roku 1978 bol Nariadením vlády SSR č.119/78 Zb. zriadený a vyhlásený Národný park Nízke Tatry (NAPANT).
  Rozloha tohto u nás najväčšieho chráneného územia bola vymedzená na 205 085 ha vrátane ochranného pásma. Z celkovej rozlohy národného parku tvorilo 123 990 ha ochranné pásmo a 81 095 ha vlastné územie národného parku.
  Po prehodnotení stavu územia, najmä vzhľadom na nové majetko- právne vzťahy bol vypracovaný návrh úpravy hraníc národného parku i ochranného pásma. Na základe toho v r.1997 Nariadením vlády SR č.182/97 Z.z. bola podľa nových hraníc stanovená výmera národného parku (A) na 72 842 ha a ochranného pásma (B) na 110 162 ha.


  Na základe žiadostí z rôznych obecných úradov uverejňujeme prehľad území spadajúcich do určitej kategórie ochrany podľa jednotlivých katastrov.
  V tabuľke č.1 je prehľad k.ú. s ich výmerou spadajúcou do 2. (ochranné pásmo národného parku), resp. 3.stupňa ochrany prírody (vlastné územie národného parku).
  V tabuľke č.2 je prehľad k.ú. s ich výmerou spadajúcou do území s vyšším stupňom ochrany, tzv. maloplošné chránené územia.

  Územie Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma je rozdelené na logické dolinové celky, ktoré predstavujú sektory strážnej služby. Každý sektor má na starosti konkrétny pracovník Správy NAPANT zaradený vo funkcii "strážca".

  Správa NAPANT je organizačnou zložkou Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR). ŠOP SR je odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej činnosť je zameraná na zabezpečovanie odbornej činnosti pre výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny.

  Činnosť ŠOP SR sa v rámci ochrany prírody a krajiny člení na tieto úseky:
  a) všeobecná a osobitná územná ochrana prírody a krajiny,
  b) všeobecná a osobitná druhová ochrana živočíchov a rastlín,
  c) osobitná druhová ochrana nerastov a skamenelín,
  d) ochrana drevín,
  e) environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia,
  f) monitoring a informatika,
  g) dokumentácia.

  Základnou úlohou Správy národného parku je priamy výkon ochrany prírody a krajiny v rámci stanovenej územnej pôsobnosti.

  Zoznam základných a koncepčných úloh obsahuje plán hlavných úloh. Plán hlavných úloh Správy národného parku obsahuje zoznam a časový harmonogram týchto úloh s uvedením pracovníka zodpovedného za plnenie. Zostavuje ho riaditeľ príslušnej organizačnej jednotky v súlade s plánom hlavných úloh ŠOP SR.  brožúra Národný park Nízke Tatry - prírodné hodnoty, história a súčasný stav ochrany územia (2007)

  Ročenka NAPANT 2006 - vo formáte PDF (súbor na stiahnutie cca 1,7 MB)
  Ročenka NAPANT 2005 - vo formáte PDF (súbor na stiahnutie cca 3,5 MB)
  Ročenka NAPANT 2004 - vo formáte PDF (súbor na stiahnutie cca 2 MB)
  Plán hlavných úloh 2004 - vo formáte Word (text - prílohy), vo formáte Zip
  Plán hlavných úloh 2005 - vo formáte Word (text - prílohy), vo formáte Zip
  Plán hlavných úloh 2006 - vo formáte Word (text - prílohy), vo formáte Zip


Menu

 • NP Nízke Tatry
 •    - súhrn
     - prírodné podmienky
     - analýza
     - využívanie
     - NECONET
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám