logo

   Chránené vtáčie územie

   Územia, ktorých cieľom je zabezpečiť ochranu európskym druhom voľne žijúceho vtáctva tzv. SPA územia (Special protection areas) sú vyhlasované na základe smernice EÚ o vtákoch. Táto smernica sa prostredníctvom zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody stala súčasťou nášho právneho systému a spomínané SPA územia budú na Slovensku tvoriť osobitnú kategóriu chránených území tzv. Chránené vtáčie územia.

   (viac na stránke SOVS)

   Národný zoznam CHVÚ bol schválený Vládou SR, Uznesením č.636 zo dňa 9.júla 2003 a bol publikovaný vo Vestníku MŽP SR č.XI, čiastka 4.

   V súčasnosti (2005/2006) prebieha spresňovanie hraníc CHVÚ, ich spracovanie na parcelný stav a príprava vyhlášok o CHVÚ. Oficiálne prerokovanie bude v prípade CHVÚ Nízke Tatry viesť KÚ ŽP v Žiline podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášku bude vydávať MŽP SR. Nakoľko vyhlášky o CHVÚ mali byť účinné ku dňu vstupu Slovenska do Európskej únie, plánuje MŽP SR vydať všetky vyhlášky o CHVÚ do konca roka 2006.   Chránené vtáčie územie Nízke Tatry - návrh S-NAPANT predložený na Krajský úrad ŽP v Žiline
   (aktualizovaný stav - február 2006)

   mapa
   návrh CHVU, 02/2006 (klikni pre zväčšenie, 1,3 MB)

   navrhnuté dokumenty: (winzip 140 kb)
   • Zámer na vyhlásenie chráneného vtáčieho územia Nízke Tatry ( 200 kb)
   • Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry ( 60 kb)
   • Vymedzenie hraníc CHVÚ ( 114 kb)
   • Príloha č. 3 - Alternatívy získavania finančných príspevkov ( 126 kb)
   • Zoznam parciel CHVÚ ( 237 kb)

    (staršie informácie)  Navrhované Chránené vtáčie územie Nízke Tatry
   (návrh, dokumenty a rokovania - január 2006)

   prehľadová mapka

       väčšia mapa (400 kb)

   Vzhľadom na technické možnosti nie je možné vystaviť podrobnejšiu mapu, ako sa zobrazí kliknutím na odkaz. Tlačené mapy sú uložené k nahliadnutiu na Liptovskom regionálnom združení vlastníkov neštátnych lesov L.Mikuláš a na Správe NAPANT v Banskej Bystrici.
   Pre záujemcov, ktorí disponujú programom schopným zobrazovať GIS vrstvy (ArcView), sú vystavené na stiahnutie v winzip súboroch:
   - hranica CHVÚ Nízke Tatry (návrh január 2006), chvu_hranica.zip (217 kb)
   - zonácia CHVÚ Nízke Tatry (návrh január 2006), chvu_zonacia.zip (460 kb)


   - Návrh Vyhlášky "...ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry" ( 66 kb)
   - Prehľad druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany v navrhovanom CHVÚ Nízke Tatry ( 101 kb)
   - Zakázané činnosti na celom území CHVÚ Nízke Tatry - odôvodnenie ( 80 kb)
   - Záznam z pracovného rokovania k návrhu CHVÚ NT, 11.1.2003 v Liptovskom Hrádku ( 43 kb)
   - Záznam z pracovného rokovania k návrhu CHVÚ NT, 13.1.2003 v Banskej Bystrici ( 40 kb)
   - Plán rozvoja vidieka - dokumenty súvisiace s podporou vlastníkov pozemkov a kompenzačnými platbami (winzip 660 kb)Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 •    - popis mchú
     - NATURA 2000
     - CHVÚ
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám