logo

   NATURA 2000

   Oblasť ochrany prírody v európskom spoločenstve komplexne upravujú dve smernice a to Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch - Birds Directive) a Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch - Habitats Directive). Obidve smernice boli premietnuté do zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacích predpisov, zohľadňovať ich bude potrebné aj pri tvorbe ďalších legislatívnych predpisov, hlavne na úseku pôdohospodárstva a poľovníctva.

   Sústava NATURA 2000 (viď PDF brožúra na webe Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku) zhŕňa dva typy území a to územia vymedzované podľa smernice o vtákoch (chránené vtáčie územia, special protection areas - SPAs) a územia vymedzované podľa smernice o biotopoch (special areas of conservation - SACs). Kým chránené vtáčie územia vymedzené na základe kritérií smernice o vtákoch nepodliehajú schvaľovaniu v Európskej komisii a členská, alebo asociovaná krajina ich len nahlasuje, územia vyhlasované podľa smernice o biotopoch podliehajú inému režimu. Územia, na ktorých sa vyskytujú druhy rastlín a živočíchov z prílohy č. II. a biotopy uvedené v prílohe č. I smernice o biotopoch a ktoré spĺňajú kritéria tejto smernice, predkladá vláda členskej, alebo asociovanej krajiny Európskej komisii. Tá po dohode s jednotlivými krajinami v časovom horizonte do 3 rokov od predloženia zostaví zoznam lokalít významných pre Európsku úniu (sites of Community importance - SCIs), ktoré má, po schválení Európskou komisiou, príslušný štát povinnosť do 6 rokov vyhlásiť podľa národnej legislatívy ako osobitné územia ochrany. Tieto územia spolu s chránenými vtáčími územiami tvoria sústavu NATURA 2000 (ANONYMUS 2001). Podľa vzájomných politických dohôd sú asociované krajiny, teda aj Slovensko, povinné predložiť navrh území sústavy NATURA 2000 najneskôr k dátumu vstupu do Európskej únie.

   Cieľom, zmyslom a poslaním sústavy NATURA 2000 je ochrana reprezentatívnej sústavy území, na ktorých by mali druhy a biotopy významné z európskeho pohľadu trvale zabezpečenú existenciu. Zachovanie biologickej rozmanitosti ako prírodného dedičstva štátov európskeho spoločenstva je nosnou myšlienkou krajín európskeho spoločenstva v oblasti ochrany prírody. Prostriedkom pre dosiahnutie tohto cieľa je dostatočná legislatívna ochrana území zaradených do sústavy, ich vhodný menežment podľa vypracovaného programu starostlivosti, monitoring a spolupráci všetkých zainteresovaných subjektov.


   (in: MARIÁN JASÍK - Prírodné hodnoty Národného parku Nízke Tatry v kontexte programu NATURA 2000)
   celý článok

     viac

     informácie o NATURA 2000 v NP Nízke Tatry (e-mail), tel.: +421 48 4130888

     NATURA 2000 na stránkach ŠOP SR

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 •    - popis mchú
     - NATURA 2000
     - CHVÚ
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám