logo

   Turistické chodníky

   [ĎALŠIE ČLÁNKY]

      Rozhodnutie OÚ-LH/2007/301 Obvodného lesného úrad v Brezne zakazuje využívanie lesov verejnosťou - vstup občanov do lesa na lesných pozemkoch v obhospodarovaní Lesov SR, š.p., OZ Beňuš.
   Konkrétne na lokality: Čertovica - Vrch Bacúch (k.ú.Bacúch), Babiná - Končisté (k.ú.Polomka), Opálená - Salašná (k.ú.Pohorelá). Vydaný zákaz platí na obdobie od 15.05.2007 do 31.10.2007.
   [PLNÉ ZNENIE ROZHODNUTIA]

      Rozhodnutie OÚ-LH/2007/274 Obvodného lesného úrad v Brezne zakazuje využívanie lesov verejnosťou - vstup občanov do lesa na lesných pozemkoch v obhospodarovaní Lesov SR, š.p., OZ Čierny Balog
   Konkrétne lesné pozemky nachádzajúce sa po pravej strane štátnej cesty Bystrá - Čertovica v úseku od križovatky v obci Bystrá po Trangošskú dolinu, lokality Sedlo, Hviezda a Gápeľ. Vydaný zákaz platí na obdobie od 07.05.2007 do 30.11.2007.
   [PLNÉ ZNENIE ROZHODNUTIA]

      Rozhodnutie OÚ-LH/2007/259 Obvodného lesného úrad v Brezne zakazuje využívanie lesov verejnosťou - vstup občanov do lesa na lesných pozemkoch v obhospodarovaní Lesov mesta Brezna, s.r.o.
   Vzhľadom na skutočnosť, že zákaz sa nevzťahuje na turistické chodníky - žltá TZT 8428 (Mýto pod Ďumbierom - Chata MRŠtefánika) a zelená TZT 5619 dolinou Kumštová, z praktického hľadiska sa jedná o rozšírenie zákazu pohybu mimo značkovaných chodníkov aj na územie ochranného pásma NAPANT (2.stupeň ochrany).
   [PLNÉ ZNENIE ROZHODNUTIA]

      Preložka zTZT 5426 Tále - Trangoška


   [Turisticko-informačný chodník otvorený]

   A ako k tomu došlo

   Dňa 19.11.2004 sa veterná smršť nevyhla ani Národnému parku Nízke Tatry a na území ostalo ležať cca 1 000 000 m3 drevnej hmoty. Správa NAPANT mala eminentný záujem takto postihnuté územie, v najcennejších lokalitách, ponechať na samovývoj. Medzi vytypované lokality patrila i Pošova Mlynná, kde so súhlasom vlastníka, ML Brezno, mal byť vybudovaný náučný chodník oboznamujúci širšiu i odbornú verejnosť a najmä budúce generácie s prirodzeným vývojom takto postihnutého územia. Vďaka programu "Obnovme Tatry", financovanej z výnosov verejnej zbierky usporiadanej kontom Orange, n.f. a Nadácii Ekopolis sa na tento účel podarilo získať finančné prostriedky a začalo sa pracovať na konkrétnom projekte. No v máji 2006 postihla toto územie ďalšia pohroma v podobe prístupu ML v Brezne. Ťažké mechanizmy sa postupne zarezávali hlbšie a hlbšie do panenských dolín a ničili európsky významné biotopy budovaním tzv. protipožiarnych pásov. Za krátku dobu boli pre zvoz dreva prístupné vetrovou kalamitou postihnuté lokality a dolina sa zmenila na fabriku, z ktorej sa denne odvážalo veľké množstvo dreva... Podobný osud stihol i viaceré lokality na Horehroní a Liptove.

   Keďže myšlienka i financie boli už na svete, Správa NAPANT sa po dohode s Ekopolisom a Lesmi SR OZ Č.Balog, rozhodla v rámci projektu "Podpora pešieho turizmu v rekreačnej oblasti Chopok-juh" vybudovať novú turisticky značenú trasu medzi Táľami a Trangoškou. Cieľom novobudovanej trasy je oslobodiť turistov od používania frekventovanej štátnej cesty ako turistického chodníka, a zároveň príjemnou cestou spojiť tieto významné strediská cestovného ruchu a turistiky. Trasa chodníka je situovaná po ľavom brehu toku Bystrianky. Vzhľadom k tomu, že chodník prechádza územím národného parku, územím s pomerne málo narušenými lesnými ekosystémami a taktiež územím postihnutým vetrovou kalamitou, rozhodli sme sa na trase umiestniť informačné tabule bližšie oboznamujúce turistov s danou problematikou a taktiež fotografie zachytávajúce kalamitný úsek ponechaný na samovývoj i úsek s klasickým prístupom ku kalamite. Fotografie sú umiestnené na informačných tabuliach tak, aby návštevníkom rok čo rok umožňovali porovnanie so skutočnosťou.

   V polovici mája 2006 z lesa zmizli posledné zvyšky snehu a mohla sa začať vytyčovať a zameriavať trasa priamo v teréne. Následne sme absolvovali "byrokratickú etapu" projektu, ktorá bola ukončená rozhodnutiami a ďalšími povoleniami. V druhej polovici septembra, došlo k podpísaniu zmlúv na zhotovenie chodníka a bolo možné zahájiť práce na jeho vybudovaní. Úvodných 1400 m tvorí jestvujúca lesná cesta vhodná aj na bežecké lyžovanie, zvyšná trasa 6 500 m dlhého chodníka je kopaná ručne a vedie v blízkosti Bystrianky. Vďaka krásnemu jesennému počasiu mohli práce na chodníku prebiehať takmer nepretržite a k dnešnému dňu (polovica novembra 2006) zostáva dokopať posledné zvyšky metrov. Na Trangoške je osadený prístrešok a premostený hlavný tok, riečka Bystrianka, v strede trasy je premostený jej ľavostranný prítok Malô a po celej dĺžke chodníka je rozmiestnených 10 oddychových lavičiek.

   Všetky práce na chodníku sú v takom štádiu, že tento bude môcť od budúcej letnej turistickej sezóny spríjemňovať pobyt návštevníkom tejto časti Nízkych Tatier, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Osobitné poďakovanie patrí najmä krásnemu jesennému počasiu.

   Otvorenie turisticko-informačného chodníka Tále - Trangoška sa uskutočnilo dňa 7.6.2007 na Trangoške. Pár desiatok zúčastnených z radov pracovníkov ochrany prírody, lesníkov, orgánov štátnej správy, samosprávy, developerov a ďalších priateľov hôr a turistiky si následne prezrelo hornú polovicu trasy chodníka, niektorí prešli aj celú. Exkurzia bola doplnená sprievodným slovom pracovníkov Správy NAPANT. V popoludňajších hodinách pokračovala akcia neformálnym spoločenským posedením pri chate Stupka, Lesy SR na Táloch.
   Chodník je vybudovaný ako zážitkový, t.j. neponúka v celej svojej dĺžke pohodlnú prechádzku v mestskej obuvi. Zato však poskytne pekné scenérie a zákutia riečky Bystrianky, spestrené na niektorých miestach prechodom cez kalamitská či pritekajúce potôčky pomocou drevených mostíkov. Sedem informačných tabúľ poskytuje základný prehľad o území, o doline a riečke Bystrianke, o funkcii lesa, aj o následkoch veternej kalamity.


   [FOTO]

      Ďalšie chodníky


      Stav TZT č. 0801 E8, Čertovica - Kráľova hoľa

      Reakcie návštevníkov na stav chodníkov

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 •    - návštevný poriadok
     - náučné chodníky
     - turistika
     - FAQ
     - mapy
     - odporúčame
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám